Reklamační řád


1.Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů


Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), v našem případě zejména přívěsné vozíky, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

„Prodávající“ je Josef Novotný,  Vinice 11, 289 03 Městec Králové, IČ: 74781120, DIČ: CZ8011083091, “Kupující“ je subjekt, který od prodávajícího zakoupil zboží a uhradil vystavenou fakturu.


2.Podmínky záruky

 • V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
 • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, podle kterého je stanovena na 24 měsíců, nebo pro právnické osoby ustanoveními Obchodního zákoníku, podle kterého je stanovena na 12 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
 • Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy  se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.


3.Uplatnění záruky


Kupující může uplatnit záruku:

 • osobně u prodejce
 • osobně u výrobce - platí pouze pro výrobky od VEZEKO s.r.o. (na obchodním odd. VEZEKO s.r.o., Jihlavská 229, 59401 Velké Meziříčí)


Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky předložit:

 • doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list)
 • technický průkaz
 • reklamované zboží s veškerým příslušenstvím
 • písemný podrobný popis závady (reklamační protokol)

V místě uplatnění záruky je vyhotoven doklad o přijetí zboží k reklamaci.


4. Zánik nároku na uplatnění záruky


Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

 • opotřebením věci jejím obvyklým užíváním (běžným opotřebením)
 • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou
 • nedodržením lhůt garančních prohlídek
 • poškození přírodními živly (např. povodeň, kroupy, oheň, blesk apod.)
 • poškození nadměrným zatěžováním
 • poškození zboží při přepravě z místa pořízení (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem)


5. Reklamační řízení


V případě oprávněné reklamace je zboží kupujícímu bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu, maximálně však 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena , má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.


6. Zboží prodávané s vadou nebránící řádnému užívání


U výrobků, které mají vady (vadné nové výrobky), jež nebrání řádnému užívání výrobku k určenému účelu, musí být kupující písemně upozorněn, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde. Cena takového výrobku se sjednává dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Za takovéto vady nových výrobků, pro které byla sjednána cena dohodou, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za cenu sjednanou dohodou jiná než uvedená vada, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s reklamačním řádem.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 06.06.2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.